Privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is officieel de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. Deze nieuwe wet vervangt de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). In de aanloop naar deze inwerkingtreding heb je waarschijnlijk al tientallen, zo niet honderden e-mails ontvangen van instanties die hun privacy statement hebben bijgewerkt.

Om een lang verhaal kort te maken verplicht de AVG je om je uiterste best te doen gegevens van anderen strikt geheim te houden en ervoor te zorgen dat kwaadwillenden deze niet kunnen onderscheppen. Dat betekent nogal wat, niet voor niets staat het hele land op zijn kop om alle wetgeving tijdig te implementeren.

Vanzelfsprekend

Wij van Administratiekantoor Ceelen vinden we het vanzelfsprekend dat jouw gegevens niet zomaar toegankelijk zijn voor anderen. We spannen ons dan ook al sinds jaar en dag in om die belofte waar te maken.

Dat betekent echter niet dat we niets hoefden aan te passen in het kader van de AVG. De AVG vindt onder andere dat we jou als klant moeten vertellen welke informatie wij verzamelen, hoe we daarmee omgaan en hoe we jouw privacy waarborgen. In ons privacy statement maken we kenbaar welke gegevens we opslaan, welke gegevens wij (eventueel) verzenden aan derden en we wijzen je op jouw rechten.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in ons kantoor en de website www.ceelen-vof.nl.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. is gevestigd in Heerlen (6416 SG) aan de Jan Campertstraat 9, verzamelcomplex C-Mill in gebouw C, unit 0.17 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14047641. Per e-mail zijn wij bereikbaar op info@ceelen-vof.nl.

Privacy statement

Je geeft door accordering van dit privacystatement Administratiekantoor Ceelen v.o.f. ondubbelzinnige toestemming om de door jou aan ons verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van onze diensten zoals verwerken van de administratie, samenstellen jaarrekening, samenstellen aangifte inkomstenbelasting, salarisadministratie, etc.;
 • voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent;
 • voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen;
 • om je informatie toe te kunnen zenden over de – al dan niet toekomstige producten en/of diensten – van Administratiekantoor Ceelen v.o.f.;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van Administratiekantoor Ceelen v.o.f.;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens te kunnen raadplegen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Administratiekantoor Ceelen v.o.f. rustende wettelijke verplichtingen;
 • om de producten en/of diensten van Administratiekantoor Ceelen v.o.f. beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • om je te identificeren;
 • om gerichte nieuwsbrieven te leveren;
 • om je klantenservice aan te bieden.
 • om eventuele klachten zo juist en volledig mogelijk te behandelen.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Administratiekantoor Ceelen v.o.f.?

Persoonlijke gegevens

Voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), inkomstenbronnen, bekendheid met Administratiekantoor Ceelen v.o.f. en eventuele betrokkenheid bij een faillissement.

Gegevens partner, vennoten en partners van vennoten

Voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), inkomstenbronnen.

Je dient je partner, vennoot of partners van vennoten eerst toestemming te vragen voordat je de gegevens aan ons doorgeeft.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, KvK-inschrijfdatum, ondernemingsvorm, branche, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), RSIN, BTW nummer, Loonheffingennummer,

Website

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. biedt via de website geen diensten aan en derhalve monitoren wij het gebruik van onze klanten niet. Dat betekent dus dat er standaard géén cookies worden geplaatst en ook geen gegevens van jou worden geanalyseerd of opgeslagen.

Kennisneming, verbetering en wijziging van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig wijzigingen doorgeve. Je hebt op grond van de AVG het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen een informatieverzoek voor te leggen aan Administratiekantoor Ceelen v.o.f.. Als je wilt weten welke gegevens Administratiekantoor Ceelen v.o.f. over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt opvragen, wijzigen of verwijderen, dan kun je een verzoek hiertoe doen. Je gegevens worden door ons bewaard zolang zij het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden door Administratiekantoor Ceelen v.o.f. niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Administratiekantoor Ceelen v.o.f. verwijdert je persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bezwaar en beperking verwerking van jouw gegevens

Mocht je bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens of tegen de verstrekking hiervan aan (bepaalde) derden, dan kun je je hiertegen verzetten door contact op te nemen met Administratiekantoor Ceelen v.o.f..

Zodra je je beroept op het recht van beperking van de verwerking is het voor Administratiekantoor Ceelen v.o.f. niet toegestaan de betreffende persoonsgegevens te verwerken, afgezien van het opslaan hiervan. De verwerking is pas weer toegestaan wanneer je hiervoor toestemming geeft.

Geautomatiseerde besluiten

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten. Specifiek betekent dit dat onze werkzaamheden niet volledig geautomatiseerd zullen worden afgehandeld. Wij garanderen je dat bij de behandeling van onze werkzaamheden altijd sprake is van menselijke tussenkomst.

Verstrekking van informatie aan derden door Administratiekantoor Ceelen v.o.f.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. heeft het recht om de verwerking van de (persoons)gegevens, of delen daarvan, uit te besteden aan (sub)verwerkers.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. en door haar ingeschakelde (sub)verwerkers zullen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming je persoonsgegevens niet verstrekken, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van geanonimiseerde persoonsgegevens die dienen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Persoonsgegevens zullen in beginsel uitsluitend door Administratiekantoor Ceelen v.o.f. – daaronder mede begrepen haar medewerkers – worden verwerkt.

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. verstrekt echter wel gegevens aan derden indien zij daartoe gehouden is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Ook wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van wet- en / of regelgeving, dan wel een justitieel bevel die verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk maken in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare (terroristische) feiten en / of anderszins.

Beveiliging gegevens

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. vindt het belangrijk dat je (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook schakelen wij enkel (sub)verwerkers in welke ons garanties kunnen geven met betrekking tot een veilige gegevensverwerking.
Indien je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je gegevens, dan dien je verplicht contact met ons op te nemen.

Wij vragen je om altijd in te loggen via de hoofdpagina van onze website en te controleren of de verbinding tussen je computer en onze servers versleuteld is. Daarnaast vragen wij je om regelmatig je wachtwoord te controleren en deze nooit aan derden te geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je wachtwoord, gebruikersnaam en je eigen netwerk.

Links

De website van Administratiekantoor Ceelen v.o.f. kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en Administratiekantoor Ceelen v.o.f. is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Overname Administratiekantoor Ceelen v.o.f.

Indien de activiteiten van Administratiekantoor Ceelen v.o.f., dan wel de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord, worden overgenomen door een derde, op welke wijze dan ook, dan wel indien er sprake is van een fusie of overname, geef je Administratiekantoor Ceelen v.o.f. door acceptatie van dit privacy statement expliciet toestemming om je (persoons)gegevens aan derden over te dragen.

Wijzigen privacy statement

Dit Privacy statement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de producten en/of diensten van Administratiekantoor Ceelen v.o.f..

Vragen n.a.v. dit privacy statement

Administratiekantoor Ceelen v.o.f. streeft naar een behoorlijke en transparante verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je naar aanleiding van dit privacyregelement vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten en plichten daaromtrent, kun je contact opnemen met Administratiekantoor Ceelen v.o.f. via: Jan Campertstraat 9 C 0.17, 6416 SG Heerlen of info@ceelen-vof.nl. In dit geval worden je naamgegevens en contactgegevens opgeslagen om je klacht of vraag zo volledig mogelijk te behandelen.

Comments are closed.