KOR vervangen door OVOB in 2020

dec
13

KOR vervangen door OVOB in 2020

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 vervangen worden door de  Omzetgerelateerde Vrijstelling voor Ondernemers (OVOB). Wat gaat er allemaal veranderen?

De huidige KOR

De huidige KOR kan worden toegepast door ondernemers die niet meer dan 1.883 euro aan btw hoeven te betalen in een kalenderjaar. Ondernemers die in een jaar 1.345 euro of minder aan btw moeten betalen, krijgen een vrijstelling voor het gehele bedrag en hoeven helemaal geen btw meer te betalen. Ondernemers die in een jaar meer dan 1.345 maar minder dan 1.883 euro aan btw moeten betalen, krijgen een korting op het te betalen btw-bedrag.

Van belang is dat de onderneming of de ondernemer die de KOR wil toepassen, in Nederland gevestigd is. De huidige KOR kan alleen worden toegepast door eenmanszaken of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Een nv of een bv kan de KOR niet toepassen. Ook verhuurders van onroerende zaken die geopteerd hebben voor btw-belaste verhuur, kunnen de KOR niet toepassen.

Wat is OVOB en wat betekent dat voor mij?

Uit de concepttekst van het wetsvoorstel Omzetgerelateerde Vrijstelling voor Ondernemers (OVOB) blijkt dat een omzetondergrens zal gaan gelden. Tot een bepaalde omzet kan de ondernemer een btw-vrijstelling toepassen. De OVOB kan ook door rechtspersonen zoals een bv, nv, stichting of vereniging worden toegepast.

Volgens de bijlage bij de Miljoenennota 2019 gaat een omzetdrempel gelden van 20.000 euro.
Wanneer per 1 januari 2020 de drempel van 20.000 euro omzet wordt ingevoerd, kunnen ondernemers gebruikmaken van de btw-vrijstelling wanneer ze onder de omzetdrempel van 20.000 euro blijven. Als omzet voor de OVOB telt mee:

  • in Nederland verrichte leveringen van goederen en diensten die zonder OVOB btw-belast zijn;
  • de omzet van diensten die zijn vrijgesteld van btw omdat sprake is van de levering van onroerende zaken, verhuur van onroerende zaken, of omdat sprake is van leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten, financiële diensten of verzekerings- en herverzekeringsdiensten.

Een groot verschil van de OVOB met de huidige KOR is dat voor berekening van toepassing ervan ook een aantal btw-vrijgestelde leveringen en diensten meetelt. Hierdoor zal een ondernemer die btw-vrijgestelde leveringen of diensten verricht, eerder de omzetdrempel voor OVOB overschrijden. De nieuwe KOR is een vrijstelling van btw, zodat deelname aan de regeling kan leiden tot het verschuldigd worden van herzienings-btw. Hiervoor gaat een minimumbedrag gelden van 500 euro, waarbij geen btw hoeft te worden herzien, als de herzienings-btw minder dan 500 euro bedraagt.

Informatie over definitieve wetgeving

Bovenstaande informatie is gebaseerd op wetsvoorstellen en is dus nog géén wet! Meer dan de informatie hierboven genoemd is bij ons helaas nog niet bekend. We weten in elk geval dat de kans groot is dat het wetsvoorstel door de kamer zal komen en dat er dus iets staat te veranderen. We zullen jullie in de loop van 2019 verder informeren over de wijzigingen.

Het belangrijkste dat we nu wél al met redelijke zekerheid kunnen vaststellen is dat ondernemers met een omzet, hoger dan € 20.000,- zeer waarschijnlijk geen gebruik meer kunnen maken van de KOR. Houdt er dus alvast rekening mee dat in rekening gebrachte BTW vanaf 2020 afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst. “Leuker kunnen we het niet maken…”

Comments are closed.